VÕÕRA ARMASTUS

Meie keelde on jõudnud sõna „ksenofoobia“. Aga „filoksenia“ (armastus võõraste vastu)...?


Ikoon „Aabrahami armastus võõraste vastu“ (Püha Kolmainuse ettetähendus)
Jumal ilmus kolmes isikus Aabrahamile Mamre tammikus ja oma armu pärast tasus talle Iisakiga selle võõrustamise eest. Uusasunikuna sai Aabraham vääriliseks ettetähendavalt vastu võtta Issandat: üks ja olemuseülene, kuid kolmes palges ja kolme mehe kujul.
(kaanonist püha kolmainu auks, 3. viisil; vt 1Ms 18, 1-8)

Ikoon "Kristus pagulasena"

Evangeeliumis seisab: „Olin võõras, ja te võtsite mind vastu.“ Püha evangeelium Matteuse järgi (25, 31-46). NB! See ei ole mõistujutt. Loetakse pühapäeval, mil meenutatakse viimast kohut, nädala aega enne suure paastu algust.

Issand ütles: „Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid Temaga, siis Ta istub oma kirkuse troonile ja Ta ette kogutakse kõik rahvad ja Ta põimendab nad üksteisest, otsekui karjane põimendab lambad sikkudest. Ja Ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: 'Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest...ma olin võõras ja te võtsite mind vastu’... Siis vastavad õiged Talle: 'Issand, millal me nägime sind... võõrana ja võtsime sinu vastu? ...Ja kuningas vastab neile: 'Tõesti, ma ütlen teile: mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisemale vennale, seda te olete teinud mulle!’ Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: 'Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! Sest ... ma olin võõras ja te ei võtnud mind vastu ... Siis vastavad ka need: 'Issand, millal me nägime sind võõrana ... ja ei ole sind teeninud?’ Siis ta vastab neile: 'Tõesti, ma ütlen teile: mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisemale vennale, seda te olete jätnud tegemata minulegi!’ Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.“


(Lahtinaelutamise ikoon)   Jeesus Kristus võõrana maa peal
Kui Joosep nägi päikest oma kiiri varjavat
ja templi vaheteki lõhki kistud olevat
Päästja surma pärast,
läks ta Pilaatuse juurde ja anus teda:
Anna mulle seda võõrast, kes lapsest saati elas paguluses võõrana maa peal;
anna mulle seda võõrast, keda ta kaashõimlased vihkasid ja surmasid kui võõrast;
anna mulle seda võõrast, kelle võika surma nähes olen vapustatud;
anna mulle seda võõrast, kes oskas võõrustada nii vaeseid kui ka võõraid;
anna mulle seda võõrast, keda juudid oma kadeduses enda hulgast tõrjusid maailmas;
anna mulle seda võõrast, et ma võiksin hauda peita seda, kellel võõrana pole kohta, kuhu oma pead panna;
anna mulle seda võõrast... 

(Lõigud Küprose piiskopi püha Epifaniuse (4.-5. saj.) kõnest, mida lauldakse suure reede õhtul)
Võõraste vastuvõtja püha Sampsoni ikoon: „Võõrusta võõraid – ära Jumalale võõraks jää“

Võõraste vastuvõtmisel on tähtis koht ühiselulise õigeusu kloostri igapäevaelus. Klooster ilma külastajateta on mõeldamatu. 


Siin pildil võõrustab piiskop Makarios kloostrikülalisi

Olemuselt kuuluvad kloostrid kirikuinimestele, Jumala rahvale. Kloostri mungad või nunnad on lihtsalt antud ajaks ajutised ülesehitajad ja haldajad, kes pärast annavad kloostri ja selle vaimsuse püha pärimusena edasi järgmisele põlvkonnale säilitada ja jätkata, et ikka võidaks seal käia ja hingamist leida.

Mungad ja nunnad näevad külastajas mitte pelgalt üht inimest, vaid Jumala kuju, Jumalat ennast. Abba Apollos räägib viisist, kuidas vendasid Kristuses tuleb vastu võtta: „Kui vennad tulevad, peame kummardame austusega. Sel tunnil kummardame mitte nende, vaid Jumala ette. Sest öeldakse, 'Nägid sa oma venda, nägid oma Jumalat’“. Mungad ja nunnad tunnevad ära oma kaasinimeses Jumala ning sellepärast saavad teda teenida rõõmu, alandlikkuse ja armastusega. See armastus on omakasupüüdmatu, olemuselt ennastohverdav. Munk või nunn ei oota mitte midagi külalise käest.
Külaline ei maksa võõrustamise eest. Teenivale mungale või nunnale ei maksta midagi, ta ei puutu rahaga üldse kokku. Õigeusu kloostrites hoolitsetakse külaliste eest kingitusena, tasuta, sest nii tahab maja Peremees.
Kõik ülalpool kirjeldatu, nii inimlik ja lihtne kui see ka pole, on ilmalikus maailmas tänapäeval peaaegu olematu. Isekuseta armastus, mis on ainus tõeline armastus – see, mida Kristus maailmale ilmutas – pole enamasti mitte ainult lakanud olemast, vaid tihti peetakse seda lausa rumaluseks. Õigeusu klooster jääb aga kogukonnaks, kus vabatahtlikult valitud ideaaliks ja kõrgeimaks eesmärgiks seatakse omakasupüüdmatu armastus, armastus Kristuses.